Boekrecensies Minervaria

Over mens en maatschappij

Posts Tagged ‘Handicap

Sport voor mensen met een beperking

leave a comment »

van der WOUDE, L.V.H. (red.), Sport voor mensen met een beperking. Houten/Diegem, Bohn Stafleu van Loghum, 2001, 319 pp. – ISBN 90 313 3447 2

Sportbeoefening door mensen met een beperking is niet evident.

De auteurs geven eerst een overzicht van de geschiedenis van sport voor mensen met een beperking en de huidige stand van de organisatie van de gehandicaptensport in Nederland.
In een tweede deel worden de mogelijke voordelen van sport voor personen met een beperking belicht vanuit verschillende invalshoeken.
Vervolgens behandelen verschillende auteurs een aantal sportdisciplines met hun sportspecifieke kenmerken.
In een laatste deel tenslotte wordt sport bekeken vanuit de hoek van de aard van de beperking. Voor zes specifieke beperkingen wordt ingegaan op de mogelijkheden en belemmeringen voor sportbeoefening.

Voor wie met sport bezig is bij mensen met een handicap, biedt dit boek wellicht een goede basis. Men moet zich wel realiseren dat het boek vooral ingaat op de specifieke sportgelieerde aspecten van sportbeoefening, en veel minder op de psychosociale aspecten.

© Minervaria

Advertenties

Written by minervaria

17 mei 2003 at 20:38

Geplaatst in Gezondheid en welzijn

Tagged with ,

Van een andere planeet

leave a comment »

DUMORTIER, D., Van een andere planeet. Autisme van binnen uit. A’pen, Houtekiet, 2002, 140 pp. – ISBN 90 5240 659 6

Dominique is anders, ze heeft autisme. In dit autobiografische verslag vertelt zij wat het leven in onze wereld voor haar betekent. Het is een zeer heldere uiteenzetting over de hinder van autisme bij dagelijkse bezigheden en opgaven, communicatie en nog zoveel meer. Een leerrijke kennismaking met autisme ‘van binnen uit’. Achter gedrag van mensen zit zoveel meer dan we niet (kunnen) vermoeden!

© Minervaria

Written by minervaria

4 april 2003 at 10:09

Geplaatst in Psychologie

Tagged with

Ik verwacht een gehandicapt kind. Wat nu?

leave a comment »

LOOTS, C., Ik verwacht een gehandicapt kind. Wat nu? Leuven, Davidsfonds, 2001.

Dankzij prenatale diagnostiek kunnen ouders al vroeg in de zwangerschap te weten komen of hun kindje een afwijking heeft. Als dit inderdaad zo is, kunnen ze kiezen tussen het afbreken van de gewenste zwangerschap en het leed van een gehandicapt kind.

Selectieve abortus na een positieve diagnose roept heel wat ethische vragen op. De auteur benadert het thema vanuit verschillende invalshoeken: de waarde van ongeboren leven, kwaliteit-van-leven, de gezinslast, de maatschappelijke rechten en plichten. Hij geeft geen pasklaar antwoord, maar reikt een aantal zinvolle argumenten aan voor reflectie over prenatale diagnostiek en haar consequenties. Hij eindigt met een aantal meer concrete vragen en richtlijnen voor de zorg voor ouders die met een dergelijke diagnose worden geconfronteerd.

Het essay is zeer ordelijk en systematisch geschreven en makkelijk te volgen. Het is goed en gevarieerd gedocumenteerd. De auteur schrijft wel vanuit een christelijk geïnspireerde visie.

Na elk hoofdstuk volgt een bronnenlijst. Jammer genoeg is deze nogal onduidelijk opgesteld. Belangrijk hiaat: een algemene bronnenlijst ontbreekt.
Positief is dan weer dat in bijlage een overzicht van medische vaktermen aangeboden wordt, alsook van ziektebeelden en uitleg over onderzoeksmethoden.

© Minervaria

Written by minervaria

23 juni 2002 at 12:33

Geplaatst in Filosofie, Gezondheid en welzijn

Tagged with

Geen keuze zonder twijfel

leave a comment »

van den BOER-van den Berg, H., Geen keuze zonder twijfel. Beslissen over een zwangerschap. Baarn, Ten have, 1999, 255 pp. – ISBN 90 259 4777 8

De auteur is filosofe, en verbonden aan o.a. het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam. In dit boek gaat zij in op de ethische implicaties van de keuzes die ouders maken t.a.v. het risico op de geboorte van een kind met een aandoening. Op een zeer toegankelijke wijze geeft ze een overzicht van de veranderende opvattingen over abortus, de waarde van het ongeboren leven, de kijk op mensen met een aandoening. Zij gaat ook uitgebreid in op de invloed die uitgaat van kerken, artsen en ethici op de opvattingen van mensen en de wijze waarop zij met de keuzemogelijkheden of –beperkingen omgaan. Het boek is bestemd voor alle betrokkenen bij dergelijke keuze, en voor iedereen die geïnteresseerd is in de morele dilemma’s van het erfelijkheidsonderzoek.

Naast de discussie over het eigenlijke thema, vond ik in de eerste plaats de algemene uiteenzetting over moraal en morele beslissingen in het eerste hoofdstuk verhelderend. In het laatste hoofdstuk dan gaat de auteur in op de verhouding tussen zelfbeschikking en solidariteit. Zij toont zeer duidelijk aan dat beide niet zonder elkaar kunnen: mensen kunnen slechts over zichzelf beschikken wanneer er solidariteit is van anderen ten aanzien van de keuzes die ze maken. Deze inzichten overstijgen het thema van het boek, en maken het voor mensen die niet onmiddellijk met het thema zelf te maken hebben, ook de moeite waard.

© Minervaria

Over moraal

Written by minervaria

19 oktober 2001 at 17:32